اجرای پارکت لمینت بر روی سیستم گرمایش از کف قسمت 4

در قسمت سوم این مقاله سه  نکته از مجموع نکات حائز اهمیت در نصب پارکت لمینت بر روی سیستم گرمایش از کف مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله توجه شما را به سایر نکات جلب می کنیم: 

9. حداکثر دمای تماس بین کف پارکت با رویه زمینی که پارکت لمینت بر روی آن نصب می شود باید 27 درجه سانتیگراد باشد. توجه به این نکته الزامی است که دمای 27 درجه ماکزیمم دمای سطح نصب پارکت بوده و دمای رویه پارکت لمینت نیست. دمای رویه ی 27 درجه ای پارکت لمینت به دلیل وجود ضریب خطی انتقال دما در ضخامت های مختلف پارکت لمینت به معنای دمای بالاتر در کف بوده و دمای بالاتر می تواند سبب جداسازی لایه های چسب موجود در اچ دی اف لمینت گردد. در مورد پارکت های چوب مهندسی نیز همین مشکل وجود دارد. در مورد پارکت های چوب solid باید سیستم نصب مبتنی بر نصب شناور بدون استفاده از هیچ گونه فیکساتور باشد.
10. تغییرات دمایی در کلیه مراحل نصب باید به صورت تدریجی انجام شود. منظور از کلیه مراحل شروع سیستم گرمایشی به صورت افزایش روزانه پنج درجه تا دمای حداکثر و کاهش دما از دمای حداکثری به صورت روزانه 5 درجه تا دمای 18 درجه می باشد. 
جهت مطالعه ادامه مطالب مرتبط با نحوه صحیح نصب پارکت لمینت بر روی سیستم گرمایش از کف به قسمت بعدی همین مقاله مراجعه فرمایید.


}