راهنمای اجرای پارکت لمینت بر روی سیستم گرمایش از کف

سیستم های گرمایش از کف دما پایین بر مبنای سیال آب یه سیستم های گرمایش از کف برقی مدفون در کف زمین قابلیت انطباق بالایی با انواع پوشش های کف پارکت لمینت را دارند. در هنگام نصب پوشش کفی با که بر روی گرمایش از کف استوار می گردد توجه به نکات ذیل ضروری است.
1.سطحی که پوشش پارکت لمینت بر روی آن نصب می گردد نباید بیش از سه میلیمتر ناهمگونی داشته باشد. ناهمگونی و ناصافی بیش از سه میلیمتر در کل سطح باید پوشش داده شده و سطح قبل از نصب پارکت لمینت کاملا صاف باشد. برای رفع مشکل ناصافی سطح علاوه بر روش های معمول بنایی می توان از روان کننده های حاوی مواد گرانولی در کنار روش های متداول استفاده کرد. در صورت عدم رعایت موارد فوق احتمال ایجاد نقاط گرم و سرد حاوی تمرکز تنش در زیر کفپوش نصب شده بالا رفته و این تمرکز تنش در بلند مدت سبب کاهش عمر پارکت لمینت نصب شده در کف منزل یا کف محل کار شما می گردد.
2.سیستم گرمایش از کف حداقل بیست و یک روز بعد از بتن ریزی یا سیمان ریزی کف باید روشن شود. عدم توجه به این موضوع میتواند سبب تبخیر خیلی سریع بخارات آب کف شده و منجر به ترک خوردن کف گردد.
جهت مطالعه ادامه موارد به بخش دوم همین مقاله مراجعه فرمایید.

}